Menu

Z fotogalérie

image002

„Ak sklopíte oči zo skromnosti, pokorte sa aj v duši. Keď ukazujete, že chcete posledné mies­to, túžte po ňom aj v srdci.”

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ

Zamestnanci

„Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ (Ef 2,10)
 

Škola, ako iste vieme, nie sú len žiaci. Je tu mnoho ľudí, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladým a svojím príkladom ich vedú k viere a kresťanskej láske. Všetkých týchto ľudí spájajú určité spoločné znaky: vyrovnanosť, pokoj, radosť, ale predovšetkým túžba slúžiť – s láskou, trpezlivosťou, dobrotou, obetavosťou a nezištne. Zamestnanci GSF sú ľudia ako všetci iní, a predsa trochu odlišní od mnohých učiteľov. Ich silou je viera, pre ktorú sa rozhodli na základe poznania a skúseností. Slobodne prijímajú závislosť od toho, kto jediný nás nekonečne miluje a presahuje. Je pre nich zdrojom sily a energie, aby mohli uskutočňovať svoju túžbu slúžiť iným.

Ide o obyčajných ľudí prežívajúcich každodenné radosti i starosti v rodine či spoločenstve, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista, počúvať jeho Slovo a odovzdávať ho mladým.

Profesori
image007Ich cieľom nie je iba odovzdanie poznatkov či vedomostí, ale predovšetkým vychovávať dievčatá a chlapcov v duchu Kristovho učenie lásky, čestnosti, porozumenia a tolerancie. Neznamená to však, že by boli strohí alebo obmedzení, ako si mnoho ľudí myslí – práve naopak – prístup vyučujúcich je viac než len nadiktovaním učiva a skúšaním. Vzťahy medzi študentmi a profesormi bývajú často veľmi priateľské, nie však na úkor kvality vedomostí.

Riaditeľstvo a sekretariát školy
Pravdepodobne najvyťaženejší zamestnanci školy. Hoci si to málokto uvedomuje, na ich pleciach spočíva nesmierna zodpovednosť a množstvo povinností. Aj keď to na prvý pohľad nevidno, zaslúžili sa už o mnoho veľkých vecí i maličkostí, ktoré majú prínos pre školu, jej zamestnancov a študentov.

Ekonomický úsek
Neznámi hrdinovia starostlivo strážiaci financie a hospodárenie školy. Popritom sú schopní mnohé veci zariadiť a zabezpečiť.

Ostatní zamestnanci
Dobré a efektívne fungovanie školy by bola ťažko možné bez ochotných podporných pracovníkov ako je školník starajúci sa o údržbu a spoľahlivú prevádzku zariadenia, vrátničky strážiace vstup do školy a nesmieme zabudnúť na upratovačky, ktoré nepozorovane, po skončení vyučovania dávajú do poriadku celú budovu, aby bola plne pripravená a čistá na ďalší deň.

Iné funkcie
Študenti majú k dispozícii výchovného poradcu a školského psychológa, teda ľudí, ktorí si dokážu nájsť čas na nich a na ich problémy, starosti, ale aj úspechy a radosti. Literárne sa môžu obohacovať v malej školskej knižnici.

Duchovní správcovia
O duchovný stav študentov, ako aj zamestnancov sa starajú predovšetkým rehoľníci – školské sestry sv. Františka a otec Zdeno Pupík. Každý utorok po vyučovaní je možnosť prijať sviatosť zmierenia a každé ráno o 7:00 sa koná sv. omša, ktorú pripravuje jedna z tried. Na veľké sviatky a významné udalosti sa v kaplnke konajú celoškolské sv. omše pripravené študentmi v spolupráci so sestrami.

Vedenie školy

Riaditeľka školy ThLic. Blanka Timková (sestra Timotea) od roku 2009
Zástupca riaditeľa PhDr. Viera Hoffmannová od roku 2011

Sekretariát školy

Tajomníčka Mgr. Alena Schönová (sestra Bernadeta) od roku 2005

Ekonomický úsek

 

Ekonómka školy Ing. Mária Bebčáková (sestra Mária) od roku 2007
p. Marta Kardošová od roku 2005

 

Zelený dom – domov mládeže a školská jedáleň

Vychovávateľky Bc. Vlasta Cehlárová (sestra Vlasta) – vedúca výchovy
Mgr. Gabriela Ungradyová (sestra Gabriela)
Bc. Veronika Mazúrová (sestra Veronika)
Vedúca jedálne p. Jana Midulová
Kuchyňa Mária Voščeková (sestra Jozefka) – hlavná kuchárka
p. Helena Babuliaková
p. Erika Ballayová
p. Danka Poláčková

 

Ostatní technicko-hospodárski pracovníci

Školník p. Ľubomír Mravec od roku 2009
Vrátnica Mgr. Ivana Sekeráková od roku 2011
Lucia Sedláková od roku 2011
Vrátnička v domove mládeže Anna Littvová (sestra Daniela) od roku 2007

Kňazi pôsobiaci v škole

ThLic. Zdenko Pupík od roku 2010

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky