Menu

Z fotogalérie

image030

„Vraj akú radosť má matka, keď sa na ňu jej dieťatko prvý raz usmeje, takú istú radosť má Boh zakaždým, keď z neba vidí hriešnika, ako sa k nemu z celého svojho srdca modlí.”

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Zavedenie praktickej prípravy do vzdelania

Cieľ aktivity: Začleniť do vzdelávania nové predmety, ktoré študenti využijú pre uľahčenie vysokoškolského štúdia a začlenenia do reálneho života.

Pripravujeme zavedenie troch praktických predmetov do vyučovania:

1. Prekladateľský a tlmočnícky seminár

Učebný predmet Tlmočnícky a prekladateľský seminár  (TPS) nadväzuje na štátny vzdelávací program (oblasť Jazyk a komunikácia pre stupeň ISCED 3A) a sústreďuje sa  na formovanie, rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí a zručností získaných v povinnom vyučovaní. Vytvára priestor pre zvýšený záujem študentov o anglický jazyk a nemecký jazyk  a poskytuje im lepšiu prípravu na maturitnú skúšku. Seminár je ponukou pre vyššie ročníky gymnázia a bude mať dotáciu 66 hodín (za dva roky). V tomto školskom roku pri dotácii 33 hodín ho navštevuje 18 žiakov 3. a 4. ročníkov. Vyučujúcou TPS v školskom roku 2014/2015 je PhDr. Viera Hoffmannová. Zmyslom TPS je predstaviť obe profesie (tlmočníctvo aj prekladateľstvo) a  rozšíriť si vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k ich výkonu. Po absolvovaní TPS bude žiak disponovať základnými teoretickými poznatkami z oblasti teórie prekladu a  dejín a vývoja prekladu a tlmočenia. Naučí sa  niektoré postupy, zručnosti a stratégie umeleckého a odborného prekladu ako aj simultánneho i konzekutívneho tlmočenia. Počas priebehu seminára vytvorí a preloží rôzne typy administratívnych textov, s ktorými sa môže stretnúť v budúcej profesionálnej praxi. Bude využívať  slovníky, príručky, internet a bude vedieť pripraviť glosár, ako aj rozvíjať svoj pamäťový potenciál rôznymi jazykovými cvičeniami. Celkovo tak skvalitní svoju jazykovú kultúru, flexibilitu a rýchlosť vyjadrovania. Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete Tlmočnícky a prekladateľský seminár sa zameriavajú na rozvoj jazykových  kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu absolventa našej školy.

tlmocnicky seminar tlmočnícky seminar

2. Viac ako peniaze

Učebný voliteľný predmet Viac ako peniaze – finančná gramotnosť má v školskom roku 2014/2015 dotáciu 1 vyučovacia hodina týždenne, teda 33 hodín ročne. Momentálne ho navštevuje 13 žiakov tried IV.A, IV.B a III.A. Vyučujúcim pre tento školský rok je Mgr. Roman Minek. Daný predmet rozvíja u žiakov spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre orientáciu v súčasnom finančnom svete. Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti, schopnosti a rozvíjať hodnotové postoje potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné udalosti v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí. Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a rodiny v spoločnosti, na ktoré mu súčasné rodinné prostredie a obsah vzdelávania neposkytuje dostatok podnetov a príležitostí. Obsah vzdelávania a ciele vyučovacieho predmetu nadväzujú na Národný štandard finančnej gramotnosti, z ktorého vyplývajú ciele a výkonové štandardy. Zaradenie predmetu do vyučovania vytvára predpoklady pre naplnenie Národného štandardu finančnej gramotnosti. Škola mala možnosť vybrať si, do ktorého ročníka predmet zaradí. Výučba sa realizuje s podporou interaktívneho vzdelávacieho portálu, ktorý je prispôsobený potrebám žiakov na úrovni ISCED 3. Osvojenie vedomostí a získanie spôsobilostí prebieha a bude prebiehať formou on-line aplikácií, konkrétnych úloh z reálneho života, hier, cvičení, pracovných listov a aktivít realizovaných s konzultantom z finančnej inštitúcie. S podporou on-line vzdelávania bude mať žiak možnosť komunikovať na konkrétne témy s tútorom. Predmet Viac ako peniaze – finančná gramotnosť rozvíja schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, chápať potrebu zabezpečenia peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť, plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných životných situáciách.

Cieľom predmetu viac ako peniaze je, aby žiak vedel vysvetľovať príčiny a súvislosti z oblasti financií, kriticky a selektívne spracovávať informácie, diskutovať o nich a zaujímať k nim stanoviská. Žiak dokáže aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach.

vaic_ako_peniaze02 viac_ako_peniaze01 viac_ako_peniaze03 viac_ako_peniaze04 viac_ako_peniaze05

3. Technika administratívy

Na učebný predmet s názvom Technika administratívy sa v školskom roku 2014/2015 prihlásilo 10 študentov (7 maturantov a 3 tretiaci). Vyučujúcou Techniky administratívy je súčasná riaditeľka školy ThLic. Blanka Timková (sestra Timotea). Ide o predmet, ktorý je charakterizovaný ako voliteľný a má časovú dotáciu 1 h týždenne. Cieľom predmetu je získať tzv. klávesnicovú gramotnosť, t.j. základnú manuálnu zručnosť písať desaťprstovou hmatovou metódou bez sledovania klávesnice počítača. Počas roka sa žiaci naučia prstoklad pri písaní všetkých písmen abecedy, naučia sa používať preraďovače, písať veľké písmená a základné interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, otáznik, výkričník). Vyskúšajú si aj písanie cudzojazyčných textov (ANJ a NEJ), budú poznať pravidlá vyhotovovania písomností podľa STN 88 6106 a STN 01 6910 a budú ich vedieť aplikovať v praxi.

image001 image002 image003 image004

Tlačová správa icon_pdf16

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky