Menu

Z fotogalérie

image028

„Kto chce vládnuť, musí najprv ovládať seba.”

NEMECKÉ PRÍSLOVIE

Školenia pedagogických pracovníkov

Cieľ aktivity: Vyškoliť pedagogických pracovníkov pre potreby inovácie vzdelávacieho procesu

Školenia sa zameriavajú na získavanie vedomostí a zručností v rámci inovácie predmetov a zavádzania nových trendov do vyučovania a na dobudovanie zručností, ktoré pomôžu zefektívniť plnenie pracovných úloh pedagogických zamestnancov

Názov školenia: Školenia k zakúpeným didaktickým pomôckam
1.Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom

Cieľom školenia je poskytnúť učiteľom všeobecno-vzdelávacích predmetov (fyzika, chémia, biológia, geografia) kvalitné vzdelanie pre rozvíjanie kompetencií pre prácu so systémom na zbieranie a spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom.
2.Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom
Cieľom školenia je poskytnúť učiteľom všeobecno-vzdelávacích predmetov (fyzika, chémia, biológia, geografia) kvalitné vzdelanie potrebné pre rozvíjanie kompetencií metodiky a tvorby školských experimentov pomocou laboratória podporovaného počítačom.
Dátum: 21.9.-25.9.2015, prezenčná forma/28.9.-15.10.2015 dištančná forma
Ukončenie školení:16.10.2015
Počet účastníkov: 12 pedagogických pracovníkov

s1  s4 s6
s3 s2 s5
image006 image008 image009

Fotogaléria


Názov školenia: Digitálna gramotnosť
Dátum: 1.7. – 3.7.2015, 27.8.-28.8.2015
Počet účastníkov: 25 pedagogických zamestnancov
Školenie bolo zamerané na rozvoj počítačových zručností pedagogických zamestnancov, ktoré budú  využívať napr. pri príprave učebných materiálov, pri vyučovaní a pri ďalších prácach učiteľa.
1 2 3
1.7. a 1.7.b 1.7.c
2.7.a 2.7.b 2.7.c
1 2 3

Názov školenia: Inovatívne kariérne poradenstvo
Dátum: 11.6.2015
Počet účastníkov: 5 pedagogických zamestnancov
Cieľom školenia bolo rozšíriť zručnosti a vedomosti účastníkov o možnostiach a spôsoboch poskytovania kariérneho poradenstva žiakom gymnázia.

1 2 3

Názov školenia: Školenie Rozvoj osobnosti
Dátum: 7.4.2015
Vzdelávací modul: Motivácia
Počet účastníkov: 25 pedagogických zamestnancov
školenie 7.4. skolenie7.4 skolenie 7.4.

Názov školenia: Školenie Rozvoj osobnosti
Dátum: 16.2.2015 – 20.2.2015
Vzdelávacie moduly: Tímová práca. Manažment stresu. Efektívna komunikácia v práci učiteľa. Asertivita
Počet účastníkov: 25 pedagogických zamestnancov
tlačová správa icon_pdf16

1 prichod recepcia (640x427)16.2 (640x427)16.2.2015 (640x427)17.2. (640x427)18.2. (640x427)19.2. (640x427)19.2.2015 (640x427)20.2 (640x427)20.2. (640x427)20.2.2015 (640x427)Bus 16.2. (640x427)   image034

Názov školenia: Školenie k interaktívnej tabuli
Dátum: 2.7.2014 – 3.7.2014
Počet účastníkov: 25 pedagogických zamestnancov
ŽILINA, 2. júla 2014 (tlačová správa) – Zamestnanci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, ktorí sú zapojení do projektu s názvom: Učíme moderne a efektívne – pre život a prax (kód ITMS projektu: 26110130562), sa zúčastnili školenia o práci s interaktívnou tabuľou, realizovaného v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (kód ITMS projektu: 26110130526). Išlo o praktické oboznamovanie sa s modernou pomôckou, ktorú budú využívať vo svojej učiteľskej praxi. Súčasťou školenia boli názorné ukážky, ako sa dá interaktívna tabuľa využívať v procese výučby tak, aby slúžila ako názorná, a najmä efektívna pomôcka. Každý účastník mal možnosť vyskúšať si konkrétne funkcie modernej pomôcky (napr. rozpoznávanie rukopisu ap.), učitelia rôznych predmetov ocenili jej prínos pre budúce využitie.                                        Mgr. Lenka Loncová, manažér publicity

6 9 8 7 5 4 3 2

3 21 11

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky