Menu

Z fotogalérie

9

„Pán si poslúži tými najslabšími nástrojmi, aby spôsobil zázraky.”

Sv. Terézia z Lisieux

Učíme moderne a efektívne

Názov projektu: Učíme moderne a efektívne – pre život a prax
ITMS kód projektu: 26110130562
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Názov a sídlo prijímateľa: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina
Doba realizácie projektu (trvanie projektu) 2/2014 – 10/2015
Celkové oprávnené výdavky: 205.488,79 EUR
Výška NFP: 195.214,35 EUR

Informácie o projekte:

Hlavný cieľ projektu

Inovovať výchovno – vzdelávací proces so zreteľom na osobnostný rozvoj žiakov a ich nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ.

Špecifické ciele projektu:

  • vyškoliť pedagogických pracovníkov
  • modernizovať vzdelávanie so zameraním na nové trendy a prax
  • zefektívniť proces poskytovania kariérneho poradenstva

Miesto realizácie projektu:

Cieľové skupiny projektu:

  • študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi
  • pedagogickí zamestnanci Gymnázia sv. Františka z Assisi

Aktivity projektu:

1.1 Školenia pedagogických pracovníkov
2.1 Inovácia obsahu, foriem a metód vzdelávania
2.2 Zavedenie praktickej prípravy do vzdelávania
3.1 Podpora kariérneho poradenstva

Tlačová správa icon_pdf16

Publicita projektu

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

loga (640x145)

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky