Menu

Z fotogalérie

6

„Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.”

BL. JÁN PAVOL II.

8-ročná forma

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ na šk. rok 2018/2019

Termín: Prijímacie skúšky sa budú konať 14. a 17. mája 2018.

Uchádzači: Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2017/2018 navštevujú 5. ročník ZŠ.

Podanie prihlášok: Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku na riaditeľstve ZŠ, ktorú navštevujú do 10.04.2018. Potvrdenú prihlášku odošle ZŠ alebo rodičia/ zákonný zástupca do 20.4.2018 na adresu gymnázia.

Obsah prijímacieho konania: Prijímacie skúšky budú pozostávať z testu zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), matematiky (MAT) a testu zo všeobecného prehľadu (TVP – náboženstvo a všeobecný prehľad).

Predpokladané kritériá:

TEST ČAS HODNOTENIE
SJL – slovenský jazyk a literatúra 45 min (30min test + 15min diktát) 30 bodov (25 test + 5 diktát)
MAT – matematika 45 min 30 bodov
TVP – test zo všeobecného prehľadu a náboženstva 15 min 30 bodov

Body za prospech za 3., 4. a 5. roč. ZŠ:

Bodové ohodnotenie
1,00 – 20 bodov do 1,40 – 12 bodov do 1,80 – 4 body
do 1,10 – 18 bodov do 1,50 – 10 bodov do 1,90 – 2 body
do 1,20 – 16 bodov do 1,60 -8 bodov 2,00 a viac – 0 bodov
do 1,30 – 14 bodov do 1,70 – 6 bodov

Do priemeru sa zarátajú známky zo všetkých predmetov, z ktorých bol žiak klasifikovaný.

Za zníženú známku zo správania o 1 stupeň – 5 bodov menej, o 2 stupne – 10 bodov menej.

Body za Monitor 5:

Bodové ohodnotenie
SJL MAT
90% a viac 5 bodov 90% a viac 5 bodov
menej ako 90% bez ohodnotenia menej ako 90% bez ohodnotenia

Body za súťaže v 3. až 5. ročníku ZŠ:
Len tie, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR a Komisia pre vedu, školstvo a kultúru pri KBS, len individuálne umiestnenia (neberú sa do úvahy umiestnenia skupín ani výsledky súťaží založených na filozofii, ktorá je v rozpore so zameraním školy). Výnimočné umiestnenie v iných súťažiach posúdi prijímacia komisia. V prípade kolektívneho športu sa pripočítajú body len ak ide  o umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskom kole.

OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSLOVENSKÉ KOLO
1. miesto – 5 bodov 1. miesto – 10 bodov 1. miesto – 15 bodov
2. miesto – 3 bodov 2. miesto – 8 bodov 2. miesto – 13 bodov
3. miesto – 2 body 3. miesto – 6 bodov 3. miesto – 11 bodov
4. miesto – 9 bodov
5. miesto – 7 bodov

Kópie dokladov o úspešnosti v súťažiach (potvrdené školou) je potrebné zaslať zároveň s prihláškou na štúdium
V jednom roku sú v jednom druhu súťaže pridelené body len za najvyššie ocenenie. Maximálny počet bodov za súťaže bude 20.

Maximálny počet bodov: 120 + body za súťaže
Podmienkou úspešného vykonania prijímacieho konania je dosiahnutie minimálne 20% úspešnosti v každom teste (SJL, MAT, TVP).

V prvom ročníku osemročnej formy otvárame jednu triedu. Žiaci budú vybratí podľa poradia úspešnosti.

Kritériá boli prerokované na porade pedagogickej rady v februári 2018 a schválené vedím školy.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky