Menu

Z fotogalérie

image045

„Štedrosť sa stále ponáhľa, vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha, vďačnosť má vždy dosť času. Štedrosť vidí, vďačnosť je takmer slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá pozerá stále von, aby videla tých druhých. Kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.”

Max Kašparů

8-ročná forma

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ na šk. rok 2018/2019

Termín: Prijímacie skúšky sa budú konať 14. a 17. mája 2018.

Uchádzači: Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2017/2018 navštevujú 5. ročník ZŠ.

Podanie prihlášok: Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku na riaditeľstve ZŠ, ktorú navštevujú do 10.04.2018. Potvrdenú prihlášku odošle ZŠ alebo rodičia/ zákonný zástupca do 20.4.2018 na adresu gymnázia.

Obsah prijímacieho konania: Prijímacie skúšky budú pozostávať z testu zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), matematiky (MAT) a testu zo všeobecného prehľadu (TVP – náboženstvo a všeobecný prehľad).

Predpokladané kritériá:

TEST ČAS HODNOTENIE
SJL – slovenský jazyk a literatúra 45 min (30min test + 15min diktát) 30 bodov (25 test + 5 diktát)
MAT – matematika 45 min 30 bodov
TVP – test zo všeobecného prehľadu a náboženstva 15 min 30 bodov

Body za prospech za 3., 4. a 5. roč. ZŠ:

Bodové ohodnotenie
1,00 – 20 bodov do 1,40 – 12 bodov do 1,80 – 4 body
do 1,10 – 18 bodov do 1,50 – 10 bodov do 1,90 – 2 body
do 1,20 – 16 bodov do 1,60 -8 bodov 2,00 a viac – 0 bodov
do 1,30 – 14 bodov do 1,70 – 6 bodov

Do priemeru sa zarátajú známky zo všetkých predmetov, z ktorých bol žiak klasifikovaný.

Za zníženú známku zo správania o 1 stupeň – 5 bodov menej, o 2 stupne – 10 bodov menej.

Body za Monitor 5:

Bodové ohodnotenie
SJL MAT
90% a viac 5 bodov 90% a viac 5 bodov
menej ako 90% bez ohodnotenia menej ako 90% bez ohodnotenia

Body za súťaže v 3. až 5. ročníku ZŠ:
Len tie, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR a Komisia pre vedu, školstvo a kultúru pri KBS, len individuálne umiestnenia (neberú sa do úvahy umiestnenia skupín ani výsledky súťaží založených na filozofii, ktorá je v rozpore so zameraním školy). Výnimočné umiestnenie v iných súťažiach posúdi prijímacia komisia. V prípade kolektívneho športu sa pripočítajú body len ak ide  o umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskom kole.

OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSLOVENSKÉ KOLO
1. miesto – 5 bodov 1. miesto – 10 bodov 1. miesto – 15 bodov
2. miesto – 3 bodov 2. miesto – 8 bodov 2. miesto – 13 bodov
3. miesto – 2 body 3. miesto – 6 bodov 3. miesto – 11 bodov
4. miesto – 9 bodov
5. miesto – 7 bodov

Kópie dokladov o úspešnosti v súťažiach (potvrdené školou) je potrebné zaslať zároveň s prihláškou na štúdium
V jednom roku sú v jednom druhu súťaže pridelené body len za najvyššie ocenenie. Maximálny počet bodov za súťaže bude 20.

Maximálny počet bodov: 120 + body za súťaže
Podmienkou úspešného vykonania prijímacieho konania je dosiahnutie minimálne 20% úspešnosti v každom teste (SJL, MAT, TVP).

V prvom ročníku osemročnej formy otvárame jednu triedu. Žiaci budú vybratí podľa poradia úspešnosti.

Kritériá boli prerokované na porade pedagogickej rady v februári 2018 a schválené vedím školy.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky