Menu

Z fotogalérie

image047

„Upravený vzhľad svedčí o akejsi predstave krásna a o sklone k slušnosti.”

Epiktetos

Vyučovanie

Jeden deň na GSF

Začiatok vyučovania

Deň začíname sv. omšou o 7.00 hod. v kaplnke školy, ktorú hudobne doprevádzajú žiaci z jednotlivých tried. Prvá hodina začína krátkou spoločnou modlitbou v triedach (v prípade významného obdobia alebo sviatku aj prostredníctvom školského rozhlasu).

Veľká prestávka je po tretej vyučovacej hodine a trvá 20 minút. V lete je možnosť stráviť ju na školskom ihrisku. Po skončení vyučovania žiaci majú možnosť obedovať v školskej jedálni alebo na obed je určená voľná hodina vo vyučovaní.  8. a 10. hodina sú určené predovšetkým pre voliteľné a nepovinné predmety a semináre.

Zvonenia na hodiny

Hodina Začiatok Koniec
0. 7:00 7:45
1. 7:50 8:35
2. 8:45 9:30
3. 9:40 10:25
4. 10:45 11:30
5. 11:40 12:25
6. 12:35 13:20
7. 13:25 14:10
8. 14:15 15:00
9. 15:05 15:50

Vyučovacie hodiny

Na väčšine hodín sa uplatňuje model vyučovania celej triedy. Na týchto hodinách zostávajú všetci študenti vo svojej triede. Jednotlivé predmety vyučujú klalifikovaní učitelia daných predmetov.

V rozvrhu vyskytujú tzv. delené hodiny, ktoré sú síce organizačne a časovo náročnejšie, ale efektívnejšie. Trieda je rozdelená na dve časti umiestnené v dvoch miestnostiach. Každá časť má iný predmet, ktoré sa na druhej delenej hodine navzájom vymenia (napr. 1. hodina: slovenský jazyk – matematika; 2. hodina: matematika – slovenský jazyk). Výhodou tohto systému je menší počet žiakov v triede, čím sa zvyšuje efektivita a kontakt profesora so študentmi. Väčšina predmetov má aspoň jednu delenú hodinu týždenne – najčastejšie slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, biológia, chémia a latinčina.

Na delených hodinách fyziky je možné vykonávať lepšie pokusy a názorný výklad, aj keď kapacita fyzikálneho laboratória je dostatočná na celú triedu. Delené hodiny biológie sú venované pozorovaniam a laboratórnym prácam, keďže do biologického laboratória sa celá trieda nezmestí a na hodinách s menším počtom študentov je pokojnejšia atmosféra – taká dôležitá pre presnosť pozorovaní a pokusov. Pri praktických hodinách v chemickom laboratóriu je menší počet žiakov nevyhnutnosťou. Aj na hodinách latinčiny je tento stav vítaný, lebo všetci vieme, že „minor multitudo discipulorum – melior disciplina“. Hodiny cudzích jazykov – angličtiny a nemčiny – sú už od prímy rozdelené do dvoch skupín. Rozdielne sú delené hodiny náboženstva a telesnej výchovy. Tu je učivo oboch skupín rovnaké, delenie je však na dievčatá a chlapcov. Za osobitný typ delených hodín môžeme považovať aj hodiny informatiky, kde je trieda delená nie na dve alebo až tri skupiny.

Záver vyučovania

Vyučovanie končí krátkou spoločnou modlitbou v triede ako poďakovanie za prežitý deň.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky