Menu

Z fotogalérie

img_5027-640x427

„Uznanie zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.”

Bl. Ján Pavol II.

Školské sestry

Zakladateľka školských sestier Antónia Lamplová sa narodila sa 28.8.1807 v meste Graz v Štajersku (v terajšom Rakúsku). 19. storočie nie je naklonené vzdelávaniu dievčat, a predsa rodičia Antónie Lamplovej umožňujú štúdium svojim dcéram. Antónia bola žiačkou v súkromnej škole Anny Engelovej, po smrti majiteľky prevzala Antónia vedenie školy. Anna Engelová bola vo výchovno-vyučovacom procese veľmi progresívna. Umožňovala štúdium dievčatám, do vyučovacieho procesu zaviedla okrem základných predmetov (počty, nemecký jazyk, náboženská výchova) cudzie jazyky (francúzština, taliančina), umenie (kreslenie, maľba, hra na hudobnom nástroji), domáce a ručné práce. Antónia po prevzatí školy svoju predchodkyňu nasledovala. Ešte viac zdôrazňovala potrebu vyučovania rodného jazyka a náboženskú výchovu.

„Charizma školských sestier svätého Františka je dôverné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce prežívania evanjelia v každodennom živote. V duchu františkánskej kajúcnosti, radosti, chudoby, jednoduchosti a pokory v spoločnom sa sestry venujú kresťanskej formácii a výchove ľudí pre ich celkový (integrálny) rozvoj k láske. Odpovedajú na znamenia doby a na potreby Cirkvi.“
(Regula a Konštitúcie školských sestier sv. Františka)

Obdobie vtedajšieho školstva sa veľmi snaží o to, aby sa výchova a vzdelávanie nespájali. Dôsledky osvietenstva sa v školstve prejavujú v prílišnom zdôrazňovaní vedy, rozumu. Antónia Lamplová však zdôrazňuje spájanie výchovy so vzdelaním. Budúcnosťou národa sú podľa Antónie dobré rodiny a základom dobrých rodín sú dobré matky. Preto je potrebné v škole dbať nielen o rozum, ale aj o srdce, nielen o vzdelávanie, ale i o výchovu. Antóniine kolegyne v tejto súkromnej škole sa k svojej nadriadenej pridávajú a začínajú sa venovať čoraz väčšiemu počtu dievčat. Realizácia myšlienok Antónie však vyžaduje veľa času a námahy. Preto sa Antónia rozhodne založiť so svojimi priateľkami – kolegyňami, inštitút, aby sa tak práci mohli venovať naplno a ako spoločenstvo. Všetky pochopili, že túto prácu môžu vykonávať iba v jednote a v spolupráci. Obdivovali jednoduchosť svätca z 13. stor. Františka z Assisi, preto chcú františkánsku jednoduchosť spojiť so svojimi ideálmi. A tak v roku 1843 vzniká inštitút školských sestier sv. Františka z Assisi.

Hlavnou myšlienkou inštitútu je celková formácia človeka, mottom Antónie, ktorá po rehoľných sľuboch prijala meno Františka, sa stávajú slová „Som tu s Bohom pre vás.“

Antóniu s jej spoločenstvom si rýchlo všimlo okolie. Rozrastala sa nielen škola, ale i inštitút. Za Antóniou Františkou prichádzali dievčatá z celého Rakúsko – Uhorska. Inštitút mal svoje nasledovníčky i v Čechách, neskôr na Slovensku.

Antónia bola veľmi nadčasová. Chcela odpovedať na potreby doby a vidíme, že jej názory sú aktuálne i dnes. Situácia v dnešnej rodine i v dnešnej škole len potvrdzuje, aké je potrebné spájať výchovu so vzdelaním (formovať nielen rozum, ale i srdce), aké je potrebné venovať čas príprave pre rolu matky v rodine. Aktuálna je i dôležitosť tímovej práce.

O tom, či sa formácii celého človeka darí na gymnáziu, či sa spája so vzdelávaním i výchova, či je vo všetkých zložkách prítomnosť náboženskej výchovy, môžu najlepšie povedať tí, ktorých sa to bezprostredne týka – učitelia i žiaci.

Pôsobenie na Slovensku

Začiatky slovenskej provincie sú spojené s osobnosťou Mons. Andreja Hlinku, ktorý v roku 1919 pozval sestry z Čiech do Ružomberka, aby prevzali vyučovanie a výchovu. Začali vyučovať na ľudovej a meštianskej škole. Pracovali aj v detskom domove, kde sa veľmi dobre uplatnila ich radostná františkánska láska.

Pre rozširujúce sa potreby vytvorili viaceré menšie komunity, ktoré začali vyučovať v Liskovej pri Ružomberku, v Liptovskej Tepličke, v Poprade, v Humennom, Prešove, Podolínci, vo Svrčinovci, v Čemernom, vo Vranove nad Topľou a v Malcove.

Okrem toho pôsobili v Žiline, kde mala slovenská provincia svoj materský a provinciálny dom. Sestry tu vyučovali nielen na svojej strednej škole, v ústave pre vzdelávanie učiteliek, ale aj v meštianskej škole, v chlapčenskom reálnom gymnáziu a v chlapčenskej strednej škole.

Rýchlo sa rozvíjajúcu slovenskú samostatnú provinciu – Žilinskú provinciu, ktorá združovala 90 sestier po celom Slovensku, zmarili známe udalosti roku 1950.
Komunistický režim sa zvlášť obával tejto kongregácie, pretože pracovala s mládežou. Sestry najprv na rok sústredili v Kláštore pod Znievom, potom všetky vyviezli na Moravu do okresu Šumperk, kde pracovali v továrni na spracovanie ľanu. Neskôr sestry rozdelili do rôznych ústavov sociálnej starostlivosti pre starých ľudí a pre mentálne a telesne postihnuté deti. Až v roku 1968 sa podarilo niekoľkým sestrám znovu obnoviť činnosť kongregácie na Slovensku. V spolupráci s otcami františkánmi rozvinuli skrytú, no požehnanú činnosť v civile, ktorá umožnila mladým v „zakázanom čase“ nastúpiť na cestu ideálov sv. Františka a popri občianskom zamestnaní prežívať spoločenstvo rehoľného života modlitby a apoštolátu. V roku 1983 boli viaceré sestry z týchto komunít vystavené šikanovaniu v podobe domových prehliadok, výsluchov či uväznenia a jedna novicka zomrela za záhadných okolností.

Súčasná činnosť

Dnes väčšina mladých sestier, ktoré tvoria komunity v Bratislave, v Žiline, v Košiciach, v Prešove, v Poprade, v Trstenej, v Klčove a v Novej Bani pracuje s mládežou formou vyučovania, katechézy, mimoškolskej činnosti, oázovom hnutí a v evanjelizácii. V Žiline Kongregácia zriadila Gymnázium sv. Františka. V Bratislave sestry slúžia v detskom domove, v Ružomberku pôsobia v detskom domove a na Katolíckej univerzite a v Liptovskom Mikuláši sa rozvinula aj sociálna činnosť.

V Ľubochni i v Okoličnom staršie sestry vyprosujú Božie požehnanie celej Kongregácii apoštolátom modlitby, utrpenia a prácou podľa svojich zdravotných možností.

Školské sestry plnia aj misijné poslanie. Pracujú na misiách v južnej Afrike, Kazachstane a v Kirgizsku.

Svoju činnosť rozvinuli aj v Indii, tam sa však po ukončení formácie v Ríme vrátili už domorodé sestry. Okrem misijných staníc má Kongregácia dve provincie v Spojených štátoch amerických, po jednej v Taliansku, Čechách a na Slovensku a régiu v Chile.

Školské sestry sv. Františka sú presvedčené, že pokiaľ sa budú spolu so svojím patrónom modliť a v duchu zakladateľky životom realizovať všetko, o čo prosia v modlitbách „Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja“ dokážu dnešnému svetu prinášať to najviac potrebné: Boží pokoj a Božiu lásku.

Odkaz školských sestier dnes

Podobne ako škola Antónie Lamplovej, aj Gymnázium sv. Františka si kladie za cieľ poskytnúť kvalitné vzdelanie mládeže, ako aj dobrú a svedomitú výchovu v duchu kresťanskej morálky a života podľa Evanjelia. Prostredníctvom vyučovania náboženskej výchovy, spoločných modlitieb, sv. omší a duchovných obnov odovzdávajú i dnes školské sestry a vyučujúci študentom Božie slovo a snažia sa byť pre nich príkladom v kresťanskom živote živej viery.

Škola však neformuje len žiakov. Aj profesori majú príležitosť duchovne sa rozvíjať v spoločenstve. Veľkou mierou to bez pochyby prispieva aj k budovaniu dobrých vzťahov s ostatnými vyučujúcimi i študentmi.

Odkaz prvých školských sestier je aktuálny aj dnes – v niektorých prípadoch ešte viac ako kedykoľvek predtým. Práve preto by sme sa všetci mali usilovať o život podľa Krista, podobne ako zakladateľka tejto kongregácie a jej minulé i terajšie sestry – nasledovníčky Ježiša.

webová stránka školských sestier: http://www.skolskesestryosf.rehola.sk/
brožúrka o školských sestrách: http://www.skolskesestryosf.rehola.sk/pdf-prirucka
relácia v TVLUXe o školských sestrách: http://www.tvlux.sk/archiv/play/7684

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky